کلیه متقاضیان جهت فعالیت درواحد اداری، فروش و تولید صنایع سنگ الماس رزومه خود را بصورت pdf به رایانامه زیر ارسال نمایند.
employment@almasstone.com
0